10,000 تومان

شیمی ۲ – خواص تناوبی درجدول

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

10,000 تومان

شیمی ۲ – ترکیب های یونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

10,000 تومان

شیمی ۲ – ترکیب های کووالانسی

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان

شیمی ۲ – ترکیب های آلی

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان