جبر و ریاضیات گسسته – آنالیز ترکیبی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان

جبر و ریاضیات گسسته – استدلال ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان

جبر و ریاضیات گسسته – گراف

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

50,000 تومان

جبر و ریاضیات گسسته – نظریه اعداد

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

70,000 تومان
50,000 تومان

جبر و ریاضیات گسسته – ترکیبیات

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

10,000 تومان

جبر و ریاضیات گسسته – احتمال

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

60,000 تومان