فیزیک ۳ – الکتریسیته ساکن

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان

فیزیک ۳ – خازن

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان
20,000 تومان

فیزیک ۳ – میدان مغناطیسی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان

فیزیک ۳ – القای الکترومغناطیس

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان