فیزیک ۱ – نور و آینه ها

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

20,000 تومان

فیزیک ۱ – شکست نور و عدسی ها

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

20,000 تومان

فیزیک ۲ – بردارها

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

10,000 تومان

فیزیک ۲ – ویژگی های ماده

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

20,000 تومان

فیزیک ۲ – گرما و قانون گازها

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

30,000 تومان

فیزیک ۲ – کار و انرژی

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان

فیزیک ۳ – الکتریسیته ساکن

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان

فیزیک ۳ – خازن

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان
20,000 تومان

فیزیک ۳ – میدان مغناطیسی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان

فیزیک ۳ – القای الکترومغناطیس

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی – حرکت شناسی

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

40,000 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی – دینامیک

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

45,000 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی – حرکت نوسانی

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

35,000 تومان
30,000 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی – صوت

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان
15,000 تومان
25,000 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی – ساختار هسته

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

20,000 تومان
10,000 تومان

شیمی ۲ – خواص تناوبی درجدول

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

10,000 تومان

شیمی ۲ – ترکیب های یونی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

10,000 تومان

شیمی ۲ – ترکیب های کووالانسی

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان

شیمی ۲ – ترکیب های آلی

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان

شیمی ۳ – استوکیومتری

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

40,000 تومان

شیمی ۳ – محلول ها

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان

15,000 تومان

شیمی پیش دانشگاهی – سینتیک

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

20,000 تومان

شیمی پیش دانشگاهی – تعادل

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان

شیمی پیش دانشگاهی – اسید و باز

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان

شیمی پیش دانشگاهی – الکتروشیمی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

25,000 تومان